21 stycznia 2020

Jak długo chcesz jeszcze pozwalać swoim dłużnikom zwlekać Cię w terminie?

 

Z powodu zatorów płatniczych polska gospodarka traci ponad 100 mld zł rocznie. Dzięki współpracy z naszą kancelarią w Państwa przedsiębiorstwie wprowadzony zostanie automatyczny system dbania o terminowe płatności faktur za świadczone usługi. 

 

Od momentu rozpoczęcia z nami współpracy każdy dłużnik, który będzie uchybiał wskazanemu przez Państwa w dokumencie księgowym terminowi płatności narazi się na upublicznienie faktu zadłużenia zgodnie z przepisami prawa, między innymi poprzez umieszczenie danych o podmiocie i długu w Biurze Informacji Gospodarczej oraz w Krajowym Rejestrze Długów, a tym samym dzięki współpracy z nami wraz z pierwszym dniem zaległości w stosunku do danej (pojedynczej) faktury i jej płatności zostanie automatycznie uruchomiony system obsługi wierzytelności oraz windykacji należności (oddzielnie w stosunku do każdej nieuregulowanej płatności), co narazi nierzetelnego kontrahenta pozostającego w jakiejkolwiek zwłoce na uruchomienie procedury zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. 

 

Zgodnie z przepisami wówczas Państwa firma na wskazanie naszej kancelarii zgodnie z prawem żądać będzie należności wynikającej z faktury oraz odsetek ustawowych, a jeśli transakcja była transakcją handlową także rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie niemniej niż 40 euro (w przeliczeniu na złotówki).

 

Ponadto gdy Nabywca, pomimo wezwań, nie ureguluje zobowiązania, zostanie skierowany na drogę postępowania sądowego, gdzie po niezwłocznym uzupełnieniu wymaganych procedurą postępowania cywilnego dokumentów wniesiona zostanie sprawa do sądu, w przypadku przegrania procesu poniesie dodatkowe koszty sądowe i zastępstwa procesowego.

Problem pobłażliwości dla dłużnika

Zadzwoń do nas:
+48 728 200 600
Copyright by Wolves Debts Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Realizacja: desigmo.com.pl